Stowarzyszenie

Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?  A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.

Ewangelia w. św. Mateusza 25.34-40

Cele powołania i działania Stowarzyszenia

1.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a.)      opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo,

b.)     kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

2.      Formy i metody realizacji:

a.)    poprzez system opieki, poradnictwa i wdrażania:

I.)      w dziedzinie materialnej

-         żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni itp., rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych,

-         rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych,

-         organizowanie, finansowanie wypoczynku,

-         ustanawianie stypendiów, darowizn dla uczniów, szkół, przedszkoli, domów opieki, rencistów, emerytów, chorych.

II.) w dziedzinie opieki

-         odwiedzanie chorych w domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach,

-         odwiedzanie uzależnionych w zakładach leczniczych,

-         odwiedzanie bezdomnych w schroniskach,

-         odwiedzanie domów dla samotnych matek,

-         odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży,

-         opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi,

-         opieka nad rodzinami patologicznymi.

III.) w dziedzinie poradnictwa

-         system poradni dla uzależnionych (narkomanów i alkoholików), trudnej młodzieży, rodzin zastępczych itp.

-         poradnictwo prawne.

IV.) w dziedzinie wychowawczo-adaptacyjnej

-         pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów itp.

-         organizowanie hosteli - schronisk dla bezdomnych i opuszczających zakłady karne oraz ośrodki lecznictwa odwykowego,

-         organizowanie ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla ofiar patologii społecznej.

Pełny tekst statutu Stowarzyszenia tutaj

Kontakt:

Ilona i Jurek Konieczni

Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem"

Punkt Pomocy Bezdomnym ( adres: Kraków, ul. Nowogródzka 8 )

Adres do korespondencji:

ul. Nowogródzka 8, 30-425 Kraków

E-mail: Stowarzyszenie "Betlejem"

tel. +48 501-434-109, +48 12 / 266-18-00

Nr konta: ING BS O/Kraków 84-1050-1445-1000-0022-3352-9748

SWIFT: INGBPLPW